Lidé pro přírodu, příroda pro lidi

nros

V červenci 2008 začala naše organizace Ochrana Fauny ČR společně se svými partnery realizovat projekt Lidé pro přírodu, příroda pro lidi. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
V projektu chceme přispět ke zlepšení životního prostředí ve Středočeském kraji. Zvýšit zájem obcí o otázky ŽP, zvýšit informovanost a ovlivnit postoje veřejnosti v oblasti životního prostředí a realizovat péči o cenná přírodní území. Toho dosáhneme prostřednictvím činnosti sítě regionálních center EVVO (CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou, ekocentrum Ochrany fauny ČR ve Voticích a Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum ve Chrašticích). Dalším partnerem je Sdružení pro zdravé lidi a přírodu Ozvěna. Pro širší dopad aktivit budou střediska úzce spolupracovat i s dalšími organizacemi. Cílovou skupinou je široká veřejnost a veřejná správa. Aktivity projektu jsou rozděleny do hlavních celků – 1) realizace osvětových a vzdělávacích akcí pro veřejnost a vzdělávání školní mládeže; 2) realizace seminářů a poskytování informací o ŽP veřejné správě; 3) péče o cenné přírodní lokality formou managementů i monitoringů a jejich popularizace.
Globálním cílem projektu je přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu jihozápadní části Středočeského kraje. Snaží se oslovit a ovlivnit postoje veřejnosti a veřejné správy tak, aby jednala v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a života. Snaží se přispět i k přímému zlepšení životního prostředí a stavu přírody v regionu.

Konkrétními cíly jsou:

  • Zvýšit počet obcí aktivně řešících problematiku životního prostředí
  • Zvýšit účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí
  • Zvýšit dostupnost informací o životním prostředí
  • Zvýšit vzdělanost a informovanost veřejné správy v oblasti životního prostředí, péče o něj a ochraně přírody
  • Zlepšit péči o přírodovědně cenné lokality a zpopularizovat důvod a potřebu jejich ochrany
  • Zvýšit zájem veřejnosti o přírodu a životní prostředí


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585