Ekologické zemědělství

Ekofarma Družstvo Džbány

Farma Družstvo Džbány vznikla v roce 1999. Od počátku se věnuje chovu masného skotu a ovcí a hospodaří podle zásad ekologického zemědělství(odkaz na text na konci stránky). Oficiálně registrovanou ekofarmou se však stala teprve 1. ledna 2004.

Historie

Krávy na pastvě

Vznik farmy Družstvo Džbány je spojený s realizací projektu záchrany vzácných přírodních biotopů lokality Kališťské louky v přírodním parku Džbány -Žebrák(odkaz na text o parku), která byla ohrožena rozparcelováním a výstavbou rekreačních objektů. Ochraně fauny ČR se podařilo získat tuto lokalitu do dlouhodobého pronájmu od města Votice a záhy započala s její obnovou a údržbou. Kromě ručního sečení lučních porostů a odstraňování náletových dřevin, bylo provedeno prosvětlení zdejších porostů jalovců a na základě historických dokumentů byl na svazích obnoven systém tůní, který nyní slouží nejen jako rezervoár vody v krajině, ale také jako biotop pro řadu druhů rostlin a živočichů.

Od počátku existovala myšlenka obnovit na lokalitě pastvu dobytka, která zde původně probíhala až do roku 1948. V roce 1999 se podařilo získat prvních 15 krav a následně vznikala ve spolupráci Ochrany fauny ČR se soukromými zemědělci farma, která zaměřila svou činnost na údržbu lučních porostů prostřednictvím extenzivní regulované pastvy.

Současnost

exkurze s dětmi

V současnosti chová ekofarma Družstvo Džbány kolem 130 kusů masného skotu a 30 kusů ovcí, s jejichž pomocí udržuje 240 ha pronajatých pastvin. Zvířata se pohybují celoročně volně na pastvinách, pouze v zimním období jsou přikrmována senem a mají možnost využít úkrytu ve volně přístupných stájích.

Ekofarma se také zapojila do agroenviromentálních programů zaměřených na ochranu vzácného chřástala polního a biotopů trvale podmáčených luk.

Na lokalitě Kališťské louky probíhá současně dlouhodobý výzkum, který monitoruje vývoj a změny zdejších rostlinných a živočišných společenstev a na jehož základě je také upravován šetrný způsob hospodaření.

Ekofarma spolupracuje se střední zemědělskou školou v Benešově při uskutečňování odborných praxí studentů.

Pro zájemce nabízíme možnost prohlídky ekofarmy a Kališťských luk s odborným výkladem nebo možnost konání zemědělské praxe. Kontaktujte nás na tel: 603 259 902, mail: info@ochranafauny.cz

Přírodní park Džbány - Žebrák

Přírodní park Džbány - Žebrák byl vyhlášen v roce 1996. Zaujímá celkovou plochu 53 km2 a rozprostírá se přibližně mezi obcemi Votice, Jankov, Líšno a Tomice. Dominantou přírodního parku je vrchol Džbány (688 m) a lesnatý hřeben vrcholu Žebrák (585 m). Charakter krajiny s rozsáhlými lesními komplexy, loukami, prameništi a remízky připomínající spíše podhorskou oblast je domovem unikátních společenstev rostlin a živočichů. Nedílnou součástí parku je i bohatá soustava rybníků, zejména na Olbramovicku a Jankovsku.

prstnatec májový

Území je velmi významné díky své rozmanitosti a zachovalosti. Vyskytuje se zde celá řada zvláště chráněných druhů rostlin (např. prstnatec májový, bublinatka jižní, suchopýr bahenní, rosnatka okrouhlolistá) a živočichů (např. čolek horský, rosnička zelená, chřástal polní, bekasina otavní, včelojed lesní, výr velký, ledňáček říční, vydra říční, netopýr severní).

K nejcennějším partiím parku patří Kališťské louky na svazích vrchu Džbány, kde vydatné svahové prameniště přechází v mokřadní biotopy o rozloze cca 40 ha.

Při procházce Kališťskými loukami na vrchol Džbány se naskýtá široký rozhled do kraje, za dobré viditelnosti je možné z vyhlídkového místa spatřit např. Kleť, Brdy, vrchol Cukrák u Dobříše či věže Prahy. Na kraji obce Kaliště se nachází mohutný buk lesní, který je jedním z nejstarších stromů svého druhu ve středních Čechách a proto je zařazen mezi památné stromy.

Pro zájemce nabízíme možnost exkurzí - prohlídku Kališťských luk a ekofarmy s odborným výkladem. Kontakt: info@ochranafauny.cz, tel: 603 259 902

Obr. Celkový pohled, orchidej prstnatec májový, mapa

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti.

Ekologické zemědělství nepoužívá syntetická hnojiva ani pesticidy na ochranu rostlin - úrodnost půdy zachovává a zvyšuje přiměřeným hnojením statkovými hnojivy, vyváženými osevními postupy, pěstování meziplodin apod. Prevence, úrodná a zdravá půda je pak základním předpokladem dobrého zdravotního stavu rostlin.

Zvířata ve ekologických chovech jsou ustájena přirozenými způsoby s důrazem na jejich pohodu, mají možnost výběhu nebo pastvy a jsou krmena přirozeným krmivem, které pochází rovněž z ekologického zemědělství. V chovech se n epoužívají preventivně antibiotika a hormonální přípravky.

Cílem ekologických zemědělců je produkovat vysoce kvalitní potraviny a zároveň pečovat o životní prostředí. Řídí se při tom pravidly zakotvenými v zákoně č. 242/2000 o ekologickém zemědělství. Více informací naleznete v následujících odkazech:

Kontrola ekologického zemědělství KEZ o.p.s.
Nezávislá kontrolní organizace, která provádí certifikaci a kontrolu dodržování zásad ekologického hospodaření.

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO
Sdružuje ekologické zemědělce, obchodníky a zpracovatele bioproduktů. Stará se o zastupování a prosazování jejich zájmů, o zajištění odbytu bioprodukce a společnou propagaci, nabízí možnosti vzdělávání a svépomocný fond pro nákup strojů, zvířat a zařízení.

Ministerstvo zemědělství ČR
Zákon 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
Vyhláška 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

Agroenviromentální programy

Agroenviromentální programy jsou jedním z podpůrných programů Společné zemědělské politiky v Evropské unii a jsou zaměřené na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství.

Hlavním cílem těchto opatření je zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny, snížit erozi půdy, podpořit ekologickou stability krajiny a zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě.

Pokud se zemědělec rozhodne zapojit do některého z těchto programů a zaváže se na dobu minimálně pěti let hospodařit předepsaným způsobem na svých pozemcích, může využívat finanční podporu z fondů EU.

Podrobnější informace o programech

Brožura Agroenviromentální programy Ministerstva zemědělství ČR ve formátu pdf
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředíFOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585